Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest WAAB Wytwórnia Betonu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Lutyckiej 83, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000246151, NIP: 7811775106, REGON: 300174417, kapitał zakładowy 1 438 000,00 zł, zwana dalej „WAAB”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

Adres e-mail: PBI@waab.pl

Adres pocztowy: WAAB Wytwórnia Betonu sp. z o.o. ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań

Skąd mamy Pana/Pani dane?

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani w związku z skierowanym do nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy/zamówienia/zlecenia lub zakupem oferowanych przez nas towarów i usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez WAAB?

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy/zamówienia/zlecenia, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe, w tym do:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy/zamówienia/zlecenia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • realizacji zawartych umów/zamówień/zleceń;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • posprzedażowej obsługi Klientów, w tym obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie lub została złożona;
 • obsługi Pana/Pani wniosków i próśb, skierowanych za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.waab.pl

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WAAB, którym jest:

 • zapewnienie należytej obsługi Klientów;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
 • prowadzenie badań i analiz poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów;
 • obsługa Pana/Pani próśb i wniosków przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy/zamówienia/zlecenia;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzieli Pan/Pani na to zgody, WAAB przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • do celów marketingowych.

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

WAAB wymaga podania danych kontaktowych celem realizacji świadczonych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec WAAB w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/Pani danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WAAB; cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych; lub zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania takich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

W każdym momencie ma Pan/Pani prawo:

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy;
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach może Pan/Pani sprzeciwić się wobec przetwarzania danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a;
 • nie występują już przesłanki do ich przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z prawa sprzeciwu można korzystać od 25 maja 2018r.

Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

WAAB co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie osobom upoważnionym przez naszą firmę tj. naszym pracownikom i współpracownikom, a także firmom pośredniczącym, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy/zamówienia/zlecenia (np. firmom transportowym, kurierskim, ubezpieczycielom, bankom, kancelariom prawnym). WAAB może przekazać Pana/Pani dane osobowe na zgodne z prawem żądanie organów publicznych.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

WAAB przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją umowy/zamówienia/zlecenia, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej umowy/zamówienia/zlecenia lub zapytania, oraz okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i wypełnienia obowiązku prawnego administratora.

Dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy/zamówienia/zlecenia, realizacji zapytania handlowego lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WAAB zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Czy przekazujemy Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Istotne informacje dodatkowe.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Pana/Pani dane osobowe mogą pochodzić od: pracodawcy, strony umowy zawartej z WAAB, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pan/Pani beneficjentem rzeczywistym, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z: baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania umowy/zamówienia/zlecenia i zgodności z obowiązującym prawem, gdy Państwo dostarczają WAAB dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących z Państwem, Państwo są zobowiązani zapewnić, że zostali oni należycie poinformowani i udzielili stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem oraz że na WAAB nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący Państwa pracowników lub osób współpracujących.